OFIȚER

Certitudinea afirmării profesionale

Dacă îți dorești doar o diplomă sau doar un loc de muncă, poți alege orice altă profesie.
Dar dacă îți dorești o carieră sigură și respectată, dacă vrei să aparții unui corp profesional de elită, dacă îți plac provocările și vrei să fii un lider, atunci cariera de ofițer este pentru tine!

Ofiţerii sunt militarii care au absolvit studii universitare şi îndeplinesc funcţii cu atribuţii de comandă/conducere sau de execuţie.

Ofiţerul trebuie să fie un bun luptător, specialist şi instructor, să dea dovadă de competenţă şi corectitudine, să fie ataşat valorilor naţionale şi universale, să aibă capacitatea de a se adapta rapid la schimbările din jurul său.

Leadershipul este dimensiunea definitorie a ofițerului iar aceasta se concretizează în capacitatea de a planifica, de a lua decizii juste şi la momentul potrivit, de a-şi asuma răspunderea propriilor decizii, de a motiva, coordona și respecta oamenii din subordine.

Cariera de ofițer începe, de regulă, cu gradul de sublocotenent/aspirant, dar poate avansa până la gradul de general. Evoluția în carieră este legată de performanța și valoarea profesională a fiecăruia. Hotărâtoare sunt experiența acumulată în diverse funcții și unități militare, parcurgerea unor programe de formare profesională continuă, modul de îndeplinire a misiunilor încredințate în țară și în străinătate, precum și de calificativele obţinute în aprecierile de serviciu anuale.

Ofițerii în activitate sunt formați astfel:

 1. Prin parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare militare sau civile de licenţă, organizate şi desfăşurate în instituţiile de învăţământ universitar militar/civil. Durata studiilor este între 3 și 6 ani, în funcție de domeniul de licență. Aceasta este principala cale de formare a ofiţerilor în activitate.
 2. Prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a ofiţerilor în activitate, organizat numai pentru armele/serviciile și specialitățile militare pentru care nu se poate asigura formarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, prin programele de licență (juriști, psihologi, sociologi, ingineri constructori, jurnaliști, muzicieni etc.).

Durata cursului de formare este de până la 9 luni, în funcţie de arma/serviciul şi specialitatea militară.

Locurile sunt ocupate pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Proba de concurs constă într-un test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele stabilite prin metodologiile de admitere elaborate anual.

Vor fi înmatriculaţi numai candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile de recrutare şi care au fost declaraţi “Admis”/”Apt” la toate probele de selecţie prevăzute.

Lista completă a condiţiilor şi criteriilor generale de recrutare

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să fie declarat ”Admis” la probele de selecţie care se susţin în centrele zonale de selecţie şi orientare şi care constau în evaluarea psihologică (test de aptitudini și chestionar de personalitate), evaluarea capacităţii motrice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) şi interviul de evaluare finală;
 • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale;
 • să fie declarat ”Apt” la examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale - numai cei care optează pentru programe de formare în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare sau pentru Forțele Navale.

Criterii specifice de recrutare pentru formarea prin parcurgerea studiilor universitare militare/civile de licenţă:

 • să aibă vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să nu fi parcurs, în întregime sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

Criterii specifice de recrutare pentru formarea prin parcurgerea cursului de formare a ofiţerilor în activitate:

 • să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;
 • să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu specializarea/programul de studii corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
 • să deţină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislaţia aplicabilă, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare;
 • să aibă cel puţin 3 ani de vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri și/sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate, calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programului de instruire, şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin "Foarte bun" - candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 • să aibă cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul studiilor prevăzute la lit. b) - candidaţii care provin din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.

 • te înscrii online, pe site-ul www.recrutaremapn.ro sau te deplasezi la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din județul/sectorul de domiciliu, pentru a obține informații privind oferta educațională, condițiile de recrutare, selecție și admitere, precum și pentru a beneficia de consiliere și îndrumare din partea personalului recrutor;
 • urmezi indicațiile personalului recrutor în legătură cu ceea ce ai de făcut în continuare şi contactezi biroul informare-recrutare atunci când ai nevoie de lămuriri suplimentare;
 • te informezi urmărind site-urile şi paginile oficiale de recrutare şi ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ militar, despre probele de selecţie şi concursul de admitere;
 • te pregăteşti în vederea participării la probele de selecţie şi la concursul de admitere, conform precizărilor primite de la personalul recrutor;
 • susţii probele de selecţie şi probele concursului de admitere în ordinea şi la datele stabilite şi comunicate de recrutor;
 • completezi dosarul de candidat cu documentele solicitate de recrutor, în scopul certificării îndeplinirii tuturor condiţiilor şi criteriilor de recrutare.

După înmatricularea în instituţia de învăţământ universitar sau la cursul de formare, candidații trebuie să parcurgă și să absolve programul de formare la care au fost admişi.

 1. La finalizarea studiilor universitare, absolvenţii obţin diploma de licență, brevetul de ofițer, li se acordă primului grad de ofiţer (sublocotenent sau aspirant) și sunt numiți în funcție.
  Instituţiile de învăţământ superior militar (studii de licență):
  • Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" – Sibiu (3/4 ani)
  • Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" – Braşov (3/4 ani)
  • Academia Navală "Mircea cel Bătrân" – Constanţa (4 ani)
  • Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" - Bucureşti (4 ani)
  • Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Bucureşti (3 ani)
  • Institutul Medico-Militar – cursurile au loc la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (6 ani)
 2. Pregătirea ofițerilor prin cursuri de formare se realizează în unități/instituţii de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue.
  Absolvenții primesc brevetul de ofițer, li se acordă grad de ofiţer și sunt numiți în funcție.
Învățământul militar și programele de formare, cazarea, masa și echipamentul sunt gratuite.

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați