REZERVIST VOLUNTAR
Împreună suntem mai buni!

Ţi-ai fi dorit să efectuezi serviciul militar?
Ţi-ar plăcea să fii militar, dar nu ai vrea să renunți nici la locul tău de muncă actual?
Acum ai ocazia să îndeplineşti serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României!

Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.
Rezerviștii voluntari pot fi cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) sau soldați și gradați rezerviști voluntari.

La instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă, iar aceștia sunt concentrați/mobilizați, în condițiile legii, și sunt încadrați în aceleași funcții.
La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviștii voluntari sunt desconcentrați sau demobilizați, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.
Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Rezerviștii voluntari se pregătesc pentru a îndeplini orice misiune, la fel ca și militarii în activitate.
În timp ce militarii profesioniști sunt prezenți zi de zi în unitatea militară în care sunt angajați, rezerviștii voluntari trebuie să fie prezenți la unităţile lor lor doar în perioadele de instruire și de îndeplinire a misiunilor, atunci când sunt chemați, pentru anumite perioade, scurte și bine determinate.
În afara acestor obligații, rezerviștii voluntari care sunt angajați în mediul civil, își vor continua activitatea la locul lor de muncă.
În perioada în care sunt chemați la unitate, rezerviștii voluntari primesc salariul aferent funcției militare pe care o ocupă, la fel ca militarii în activitate care ocupă funcții similare.
În restul timpului, când își continuă activitățile obișnuite, ca civili,li se acordă 30% din salariul funcției militare pe care o au ca rezervisti.

 • remuneraţia acordată în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni este de 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
 • se acordă indemnizație de instalare egală cu solda de funcție, la care se adaugă solda de grad, gradațiile și solda de comandă, după caz, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate;
 • nu există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;
 • rezerviștii proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști pot fi repartizaţi în funcție fără a mai susține probele de selecție, dacă sunt în primul an de la trecerea în rezervă;
 • drepturi de echipare și de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
 • pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă a acestora, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
 • măsuri de protecție socială, asistență medicală și medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
 • recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
 • pensii și despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul și din cauza activităților desfășurate în perioadele pregătirii, concentrării și mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;
 • recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;
 • cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcție de nevoile unităților militare;
 • decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reședință pe timpul chemării de către unitățile militare, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale;
 • selecționarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate, după finalizarea primului contract;

Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile pentru recrutare și selecție și au încheiat un contract cu ministerul Apărării Naţionale.
Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.

Cetățenii români care urmează să devină rezerviști voluntari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;
 • b) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;
 • c) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
 • d) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;
 • e) să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Selecția constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală.
Modul de executare a selecției rezerviștilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.
Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie a candidaţilor pe corpuri de personal militar, consultaţi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările și completările ulterioare.

După executarea selecției, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar, precum și cei instruiți în alte arme/specialități militare decât cea a funcției pe care urmează să o încadreze, declarați admiși, semnează un angajament prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire inițială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Mai multe informaţii se pot obţine şi de la centrele militare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti în care au domiciliul stabil cei interesaţi.

Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe Internet, la adresa: https://www.mapn.ro

La înscriere, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o cerere de înscriere.
Totodată, vor avea asupra lor următoarele documente, astfel:

 • a) actul de identitate, în original și fotocopie;
 • b) certificatul de naștere, în original și fotocopie;
 • c) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii;
 • d) acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și fotocopie;
 • e) permisul de conducere (categoriile B, C, E – eliberat de autoritățile române), în original și fotocopie, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea autovehiculelor/tehnicii militare specifice;
 • f) livretul militar, în original și fotocopie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Mai multe informaţii se pot obţine de la centrele militare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti în care au domiciliul stabil cei interesaţi.

Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe Internet, la adresa: https://www.mapn.ro

Cetăţenii interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar, bărbaţi sau femei, trebuie să contacteze centrul militar din judeţul sau sectorul pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare.

La prezentarea la centrul militar, persoanele vor fi informate cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală și unitatea militară/centrul de instruire în care se va executa programul de instruire iniţială, în cazul candidaţilor proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară.
De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către arme/servicii şi specialităţi militare pentru care aceştia prezintă abilităţi şi aptitudini.

Candidaţii, vor completa o cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție.

Pentru orice alte detalii suplimentare cei interesați trebuie să se prezinte la sediul centrelor militare zonale/judeţene sau de sector. Adresele poştale şi datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina de internet la adresa https://www.mapn.ro

Procesul de recrutare şi selecţie se desfăşoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările și completările ulterioare.

După semnarea angajamentului, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar, precum și cei instruiți în alte arme/specialități militare decât cea a funcției pe care urmează să o încadreze, declarați admiși, parcurg un program de instruire inițială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naționale.

Programul de instruire inițială se execută sub forma unui curs de formare, a cărui structură este diferențiată în funcție de sursa de proveniență a candidaților, categoria de personal, arma și specialitatea militară.
Structurile specializate, modul de executare a instruirii inițiale și durata acesteia se stabilesc prin ordin al șefului Statului Major al Apărării.

Cetățenii care au îndeplinit serviciul militar activ în arma și specialitatea militară a funcției în care urmează a fi încadrați nu parcurg programul de instruire inițială.
Cetățenii care au îndeplinit serviciul militar în alte arme și specialități militare decât cea a funcției în care urmează a fi încadrați parcurg numai modulul instruirii individuale de specialitate din cadrul programului de instruire inițială.

Pe durata programului de instruire inițială, participanții au aceleași drepturi, facilități și îndatoriri ca și soldații profesioniști în activitate. Ei beneficiază lunar de o sumă egală cu solda de funcție corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruiește. Suma primită pe durata programului de instruire inițială constituie venit asimilat salariilor în înțelesul impozitului pe venit și bază de calcul al contribuțiilor sociale.

Rezerviștii voluntari participanți la instruirea inițială care nu respectă angajamentul încheiat sau care întrerup instruirea inițială din motive imputabile lor au obligația de a plăti cheltuielile efectuate pentru instruirea inițială.

La finalizarea cursului de formare, absolvenții beneficiază de certificat de absolvire sau brevet de cadru militar rezervist aferent categoriei de personal pentru care s-a instruit, după caz.
Rezerviștilor voluntari care nu au îndeplinit serviciul militar activ li se acordă primul grad militar corespunzător categoriei de personal din care fac parte, la semnarea contractului.

Locurile disponibile pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt stabilite în funcţie de necesar şi de bugetul aprobat, şi vor fi făcute publice prin intermediul centrelor militare judeţene/de sector şi prin mass-media militară şi civilă.

Pentru orice informaţie referitoare la îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, cei interesaţi trebuie să se adreseze centrelor militare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti în care au domiciliul stabil.