Procesul de recrutare

În esenţă, procesul de recrutare cuprinde următoarele tipuri de activităţi:

 • prezentarea ofertei educaţionale/profesionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar;
 • completarea fişei de contact de către potenţialii candidaţi la procesul de recrutare cu datele de identificare şi opţiunile personale, validarea şi introducerea, după caz, a acesteia de către recrutor în sistemul informatic constituit în acest scop;
 • contactarea de către recrutori a tuturor potenţialilor candidaţi care au completat fişa de contact, pentru comunicarea perioadelor de înscriere conform opţiunilor exprimate, precum şi pentru actualizarea şi validarea datelor din fişa de contact sau completarea unei noi fişe, după caz, în perioada respectivă;
 • înscrierea candidaţilor care solicită participarea la procesul de recrutare, în termenele stabilite prin calendarul elaborat pentru fiecare categorie de personal/instituţie de învăţământ în parte;
 • punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile şi consilierea acestuia, ori de câte ori solicită acest lucru;
 • programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, precum şi informarea acestuia privind desfăşurarea activităţilor la care urmează să participe;
 • înştiinţarea candidatului declarat "Admis" în urma susţinerii evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi a interviului de evaluare finală privind modalitatea de efectuare a examinării medicale, în cazul în care aceasta nu se organizează şi se desfăşoară de către aceeaşi structură care a desfăşurat evaluările;
 • programarea candidatului declarat "Apt" la examinarea medicală, pentru examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul;
 • completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestora;
 • informarea candidatului privind graficul-calendar al concursurilor de admitere pentru toate opţiunile şi modul în care se poate face reorientarea pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere/repartizare;
 • luarea deciziei de către recrutor şi consemnarea în fişa de contact.

În perioadele stabilite pentru înscrierea în vederea participării la procesul de recrutare, selecție și admitere, candidații trebuie să completeze o fișă de contact cu datele personale și cu opțiunile preliminare.
Înscrierea se poate face prin una dintre următoarele modalităţi:

 • electronic, prin crearea unui cont de utilizator şi încărcarea fişei de contact pe platforma destinată înscrierii candaţilor, care poate fi utilizată de pe prezentul website;
 • transmiterea fişei de contact, prin servicii poştale cu notă de inventar şi confirmare de primire, la structura care efectuează recrutarea;
 • depunerea fişei de contact la sediul structurii care efectuează recrutarea;
 • transmiterea fişei de contact prin poşta electronică, la adresele de e-mail ale structurilor stabilite să efectueze recrutarea.
Candidaţii sau părinţii ori tutorii legali ai candidaţilor minori pot transmite documentele necesare constituirii dosarului de candidat prin una din modalităţile mai sus prezentate.
Până la termenele stabilite prin calendarul activităţilor de recrutare şi selecţie, candidaţii au obligaţia de a prezenta la structurile care execută recrutarea documentele care se solicită, în original sau copie legalizată, în vederea certificării confruntării documentelor transmise electronic sau în fotocopie.